Verkeer en Vervoer

Bereikbare regio

Regio Midden-Holland is bijzonder centraal gelegen in de Randstad. We zijn goed bereikbaar, maar ook kwetsbaar. De toenemende mobiliteit als gevolg van groei zet de bereikbaarheid onder druk. Maar we hebben een hele goede kans om de verkeersdruk goed te verdelen. Enkele slimme aansluitingen erbij en investeringen in OV kunnen onze bereikbaarheid naar de toekomst borgen. We geven ruimte aan bovenregionale werkgebieden (glastuinbouwbouw en logistiek) en het ontwikkelen van aantrekkelijke, bereikbare en duurzame woonmilieus, zonder files of wachtrijen op lokale wegen en N-wegen.

Regionaal Verkeers- en Vervoersplan 

Samen met stakeholders is een Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) opgesteld. Het heeft een tijdshorizon van 2025 met een doorkijk naar 2030. Het plan bestaat uit een drietal onderdelen: een strategisch kader, een beleidsvisie en een operationeel uitvoeringsprogramma met concrete en kansrijke regionale projecten. Het RVVP vormt een basis voor subsidies, investeringen en gemeentelijke mobiliteitsvisies en vergemakkelijkt een gezamenlijk en slagvaardig optreden naar derden toe.
Door samen op te trekken met stakeholders is draagvlak ontstaan om actief gezamenlijke belangen te behartigen om de wensen effectief voor het voetlicht te brengen. Naast de gemeenten en alle wegbeheerders in Midden-Holland (Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard), zijn zowel gemeente Alphen aan den Rijn als Woerden aangehaakt.

Geactualiseerd uitvoeringsprogramma van het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan Midden-Holland

De gemeenten in regio Midden-Holland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hebben hebben een geactualiseerd uitvoeringsprogramma van het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan Midden-Holland vastgesteld. Duurzaamheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid staan daarin centraal.

In het uitvoeringsprogramma gaat het onder andere om het stimuleren van elektrisch rijden, realiseren van verkeersveilige schoolomgevingen en (door)fietsroutes, aanpak van knelpunten met zwaar verkeer, campagnes over verkeersveiligheid en inzet van verkeersleerkrachten. Ook het behouden en versterken van OV-verbindingen naar grote steden, de ontwikkeling van treinstation Gouda-Zuidplas en de realisatie van een directe verbinding A12/N11 in westelijke richting, de Bodegravenboog, staan op de agenda.

In de plannen worden 39 projecten benoemd die de gemeenten de komende jaren uitvoeren. Voor elk project is binnen de regionale samenwerking een gemeente aangewezen als trekker.

Klimaatakkoord, woningbouw en economische groei

De actualisatie van het verkeersplan heeft te maken met ontwikkelingen zoals het Klimaatakkoord, het schone lucht akkoord, het Nationaal Toekomstbeeld Fiets en het Transitieplan Openbaar Vervoer. Dit laatste plan is ontwikkeld naar aanleiding van de daling van het gebruik van openbaar vervoer vanwege de coronamaatregelen. Daarnaast spelen er verschillende ontwikkelingen. Zo worden in de komende jaren in de regio veel woningen gebouwd. Denk aan Westergouwe (Gouda), het Vijfde Dorp (Zuidplas) en de Triangel (Waddinxveen). Deze nieuwbouw heeft gevolgen voor de hoeveelheid verkeer in het gebied en vormt bijvoorbeeld aanleiding voor de nadrukkelijke wens voor een treinstation Gouda-Zuidplas in dat gebied.

Een andere ontwikkeling is de toename en uitbreiding van bedrijventerreinen en werklocaties in de regio. Deze moeten goed bereikbaar zijn per fiets en OV, en daarnaast geschikt zijn voor het goederenvervoer dat bij deze bedrijven hoort.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke regio maatregelen neemt om de mobiliteit te verduurzamen en om de CO2-uitstoot omlaag te brengen. Er moet evenwicht worden gevonden tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat. Gemeenten in de regio werlen hieraan onder andere door het realiseren van de projecten uit het uitvoeringsprogramma. Naast zaken als het stimuleren van elektrisch rijden en het versnellen van de ontwikkeling van laadinfrastructuur wordt daarin ook ingezet op Smart Mobility. Daarbij omarmen we innovatieve ontwikkelingen zoals in dataverwerking (big data), net als automatisering in verkeers- en mobiliteitsmanagement en nieuwe mobiliteitsdiensten.

Daarnaast willen de gemeenten dat verschillende vervoerswijzen tijdens een reis goed op elkaar aansluiten. Onder andere door het stimuleren van deelmobiliteit, zoals deelfietsen. Dit is ketenmobiliteit. Dat draagt niet alleen bij aan het reisgemak van reizigers, het levert ook een bijdrage aan het oplossen van fileproblemen en het zorgt voor een betere bereikbaarheid.

Integrale Visies over Laadinfrastructuur

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gemeenten (georganiseerd per regio) aan de slag gaan met Integrale Visies over Laadinfrastructuur. Daartoe werken we aan een Plan van aanpak ‘Integrale Visie Laadpaalinfrastructuur Midden-Holland’.

Tegelijk met het opstellen van een visie en plaatsingsbeleid over laadinfrastructuur heeft de regio direct stappen gezet naar de daadwerkelijke uitbreiding van de laadinfrastructuur. Bewoners van alle gemeenten in Regio Midden-Holland kunnen een laadpaal aanvragen als zij willen overstappen op elektrisch rijden. De nieuwe laadpalen worden geplaatst door ENGIE. Dit bedrijf is de winnaar van een aanbesteding die samen met 30 Zuid-Hollandse gemeenten is uitgeschreven. In alle 30 gemeenten samen worden er naar verwachting zo’n 4000 nieuwe laadpunten geplaatst.

Verkeerssubsidies

De wegbeheerders in regio Midden-Holland ontvangen jaarlijks subsidiegeld van de provincie voor de uitvoering van regionale verkeer- en vervoerprojecten vanuit de Subsidieregeling Mobiliteit. Regio Midden-Holland vormt de schakel die de gemeenten samenbrengt en adviseert over de verdeling van de subsidies. Als basis voor de subsidie aanvraag stelt de regio een regionale gebiedsagenda mobiliteit op. Met de gebiedsagenda beogen we in gezamenlijkheid met de provincie te komen tot een integrale gebiedsaanpak op het vlak van mobiliteit (o.a. OV, infra, fiets).

Verbeterd wegennetwerk

Op een aantal dossiers is al behoorlijke vooruitgang geboekt. Zo is de gewenste verbeterde infrastructuur van hoofdwegen, randwegen en parallelstructuren een stap dichterbij gekomen door het realiseren van de Moordrechtboog. Daarnaast is - door intensieve belangenbehartiging - de verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk (Zuidplas) en Gouda opgenomen in het Meerjarig Investeringsprogramma Ruimte en Transport (MIRT).  

Focuspunten zijn de A12, Bodegravenboog en de oeververbinding bij Krimpenerwaard (minder files bij de Algerabrug), Beter Bereikbaar Gouwe en treinstation Gouda-Zuidplas.

Openbaar Vervoer netwerk

De verbeterde spoorverbinding tussen Leiden en Utrecht in combinatie met de verbeterde infrastructuur tussen Alphen aan den Rijn en Gouda (meer haltes in de nabijheid van bouwontwikkelingen) vormen - met de intercityverbindingen met de grote steden en met Gouda als openbaar vervoersknooppunt in de regio - de ruggengraat van het OV in Midden- Holland. Ook de R-net verbinding tussen Schoonhoven en Gouda verbetert de bereikbaarheid van de regio. De gewenste frequentieverhoging op het spoor tussen Alphen aan den Rijn en Gouda is eind 2017 gerealiseerd.  

Het realiseren van treinstation Gouda-Zuidplas blijft bestuurlijke aandacht houden.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen