Sociaal Domein

Sociaal Domein biedt zorg en ondersteuning

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp, de maatschappelijke ondersteuning en de participatie van hun inwoners. ‘Sociaal Domein’ is het verzamelwoord van deze terreinen, waartoe in Midden-Holland alleen jeugd en maatschappelijke ondersteuning worden gerekend. Het is een breed veld en van grote invloed op het welbevinden van mensen. Vooral voor inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben.

Zij kunnen een beroep doen op hun eigen gemeente, die laagdrempelige zorg en ondersteuning beschikbaar stelt. De gemeenten van Midden-Holland werken samen bij het inkopen van zorg op basis van een doorverwijzing zoals dagbesteding, complexe opvoedingsvraagstukken of psychische problemen.

De regionale werkorganisatie sociaal domein (RWO) voert  voor de vijf gemeenten van Midden-Holland de regionale taken op het gebied van Jeugd en Wmo uit zoals vastgelegd in de regiovisie ‘Scherper aan de wind’. De regionale werkorganisatie sociaal domein is als zelfstandige eenheid ondergebracht in de gemeente Gouda dat werkt aan taken op regionaal niveau en de bovenregionale samenwerking.

De lokale vijf gemeentes zijn verantwoordelijk voor de lokale taken. De regionale taken worden volledig door de regionale werkorganisatie sociaal domein uitgevoerd. Voor de bovenregionale taken werkt de regionale werkorganisatie samen met andere regio’s. Hieronder een overzicht van welke taken horen bij lokaal, regionaal en bovenregionaal.

Lokale taken

 • Collectieve voorzieningen, preventie en basishulp
 • Ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers
 • Samenwerking lokale sociale infrastructuur
 • Afstemming met huisartsen en jeugdartsen
 • Toegang tot maatwerk Jeugd en Wmo, exclusief Maatschappelijke zorg
 • Budgetverantwoordelijkheid en facturatie maatwerkvoorzieningen
 • Inwoner- en cliëntenbetrokkenheid
 • Afstemming aanpalende beleidsterreinen

Regionale taken

 • Maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo en Jeugdbescherming (Jb)/ Jeugdreclassering (Jr); beleidsvorming, inkoop, contractmanagement en beheer en toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid
 • Maatschappelijke zorg (beleid, inkoop, toegang en financiering)
 • Complexe casuïstiek jeugd: experttafel, centrale toegang verblijfszorg jeugd, coördinatie gesloten jeugdhulp en zorgbemiddeling
 • Jeugdbeschermingstafel
 • Jeugdhulp op school (JOS)
 • Overleg met samenwerkingsverbanden onderwijs
 • Toekomstgerichte opgaven: ambulantisering, maatschappelijke zorg, jeugdigen beter beschermen en samenwerking met Wlz/ ZVW
 • Gedeelde belangen (lobby, ZVW)

Bovenregionale taken

 • Hollands Midden: Hecht (voormalig RDOG)/ Veilig Thuis en Regionaal samenwerkingsprotocol Raad voor de kinderbescherming
 • Haaglanden en Hollands Midden: ketenveldnorm levensloopfunctie en centrum voor seksueel geweld
 • ZuidWest (provincie Zuid-Holland): Expertise netwerk transformatie en Jeugdzorg plus
 • Samenwerking Gecertificeerde instellingen
 • Samenwerking met accounthoudende regio’s voor bovenregionale aanbieders

Stijgende kosten

Een groot thema binnen het sociaal domein zijn de stijgende kosten. Die kosten nemen sterk toe omdat steeds meer jonge en oudere inwoners een beroep doen op de jeugdhulp, de huishoudelijke hulp en andere voorzieningen. Ook de prijzen van deze diensten en voorzieningen stijgen. Hierdoor kunnen zowel de voorzieningen binnen het sociaal domein als de dienstverlening van gemeenten op andere terreinen onder druk komen te staan.

De wethouders sociaal domein van de regio willen en moeten daarom de kosten voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning terugdringen. Zij voeren deze taak (in samenspraak met het Rijk, zorgaanbieders, gemeenteraden en cliënten) uit vanuit de overtuiging dat inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hun situatie en/of die van hun kinderen. Zorg en ondersteuning voor iedereen die dat echt nodig heeft, blijft altijd beschikbaar.

Samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland

Voor de periode 2022-2024 zijn de vijf colleges een samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland aangegaan. Doel van deze overeenkomst is het ‘steviger’ vormgeven en borgen van de samenwerking van de deelnemende gemeente op de (boven)regionale Jeugd en Wmo.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen