Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt

Regio Midden-Holland wil de economische spankracht versterken en toekomstbestendig houden.

Doel is om jonge en ondernemende mensen kansen te bieden, start-ups aan een goede omgeving te helpen, bedrijfsleven en onderwijs goed te laten samenwerken.

De mkb-maakindustrie in de regio is sterk. Aan de moderne maakindustrie zitten veel interregionale en internationale ketens van kennis en toelevering vast. Bedrijven verdienen geld met de export van goederen, kennis en diensten naar buiten de regio. Vaak gaat het dan om industrie en (delen van) de zakelijke dienstverlening.                                                                           

De economische koers van Midden-Holland richt zich op vier thematische speerpunten:

  1. Techniek: Midden-Holland als het centrum van modern vakmanschap in de Randstad
  2. Zorgtechnologie: ontwikkelen van toepassingen voor domotica en langer thuis wonen
  3. Midden-Holland als innovatiecentrum voor bouwen in moeilijke bodemomstandigheden
  4. Midden-Holland als ‘best practice’ in transport, logistiek en distributie.

Regio Midden-Holland maakt daarmee nadrukkelijk de koppeling met een aantal belangrijke maatschappelijke thema’s. We zien techniek als voorwaarde voor transities op het gebied van energie, klimaat, transport en logistiek, landbouw en meer. Dit sluit aan bij bestaande structuren en speerpunten vanuit het beroepsonderwijs. Daarnaast spelen vergrijzing en zorgkosten een rol. Ook is in onze regio sprake van bodemdaling. En vinden we een goede landschappelijke inpassing, beheersing van verkeersstromen, stadsdistributie, hoogwaardige arbeid en technologische innovatie in transport, logistiek en distributie belangrijk.

Uitvoering economische visie

Onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten in Midden-Holland werken met vereende krachten in het 'triple helix overleg economie, onderwijs en arbeidsmarkt Midden-Holland' aan de uitvoering van de regionale economische visie. Voor de uitvoering is een MKB-deal gesloten met de provincie en is vanuit de samenwerking met de Human Capital agenda gestart met Campus Gouda.

Met de impuls vanuit de MKB-deal zijn vijf projecten opgestart binnen de maakindustrie, logistiek en transportsector in Midden-Holland. De activiteiten moeten zorgen dat deze sectoren beter gaan samenwerken, kunnen innoveren en nieuw talentvol personeel kunnen opleiden. De bedoeling is de  beroepsopleidingen dichterbij de MKB-bedrijven te brengen.

Triple Helix

Een sterke economie, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en toekomstbestendig onderwijs. Dat is waar het netwerk van ondernemers, onderwijs en gemeenten zich sterk voor maakt.

Het bestuurlijk overleg Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt overlegt met vertegenwoordigers vanuit het lokale bedrijfsleven en uit het onderwijs in de regio.  Dit triple helix-overleg is bedoeld om informatie uit te wisselen over bijvoorbeeld economische ontwikkelingen, kansen en gezamenlijke lobby. Iedere partij blijft daarbij vanuit haar eigen rol acteren. Zowel concrete projecten en strategische lange termijn-ontwikkelingen en kansen worden besproken.

BOEZHD

Het Bestuurlijk Overleg Economie Zuid-Holland (BOEZHD) is een overleg tussen vertegenwoordigers van overheden en bedrijfsleven in Zuid-Holland.

Deelnemers aan het overleg: gedeputeerde Economie (voorzitter), regioportefeuillehouders economie, wethouders economie van de 100.000+-gemeenten, VNO-NCW West en de Economic Board Zuid-Holland.

In dit reguliere overleg wordt informatie en kennis gedeeld over verbetering van het vestigings- en werkklimaat in Zuid-Holland.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen