Regionale energiestrategie

Interbestuurlijke regionale samenwerking van gemeenten, waterschappen, provincie, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderwijs is onontbeerlijk om met elkaar de beoogde klimaatmaatregelen voor elkaar te krijgen. 

Landelijk is bepaald dat de energietransitie in belangrijke mate op regionale schaal moet worden opgepakt via een Regionale Energie Strategie (RES). Daartoe zijn 30 RES-regio’s aangewezen. De regio Midden-Holland is er daar een van. 

In 2016 is de regio Midden-Holland gestart met het uitvoeren van de RES. Onze regio was een van de zeven pilots van Nederland. Het resultaat van deze pilot is het ondertekende Convenant (2018) waarin het doel  is vastgelegd om te komen tot een energie- en klimaatneutrale regio in 2050. 

Eind 2019 is de huidige RES-organisatie in Midden-Holland opgericht waarin alle gemeenten, waterschappen, provincie Zuid-Holland en diverse maatschappelijke partijen hun rol hebben.

Er is een concept-RES opgesteld, die een eerste duiding van de opgaven en denkrichtingen bevat over hoe deze door de regio kunnen worden ingevuld. In de periode oktober 2020- juli 2021 worden de opgaven en denkrichtingen uitgewerkt in concrete ruimtelijk-energetische plannen, de RES 1.0. In deze RES beschrijven we hoeveel duurzame elektriciteit en warmte we willen opwekken. En op welke manier we dat gaan doen. Waar we windmolens of velden met zonnepanelen willen neerzetten. En hoe we duurzame warmte willen opslaan en naar de huizen brengen. 
Via de website  resmiddenholland.nl is meer te lezen over de RES en kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. 

Definitieve RES 1.0 (2020-2021)

De concept-RES bevat een eerste duiding van de opgaven en denkrichtingen hoe deze door de regio kunnen worden ingevuld. In de periode oktober 2020- juli 2021 heeft de regio de opdracht om opgaven en denkrichtingen uit te werken in concrete ruimtelijk-energetische plannen. 
Hiermee kan in de RES 1.0 een zo goed mogelijke regionale, ruimtelijke en maatschappelijke afweging tot stand komen.

Op basis van de maatschappelijke participatie en de bestuurlijke en politieke afwegingen daarin, is een definitief regionaal energieplan, de zogenaamde RES 1.0 opgesteld. De uitkomsten van de enquetes en kansentafels met inwoners kunt u hier vinden. Het plan is nu gereed en dient in juli 2021 door alle gemeenten, de provincie en waterschappen vastgesteld te zijn. De RES 1.0 kunt u hieronder vinden. Hij wordt om de twee jaar geactualiseerd. Zodoende kunnen nieuwe ontwikkelingen en technieken worden meegenomen.

Onderzoeken Concept RES

In de Concept- RES en de RES 1.0 wordt gebruik gemaakt van verschillende onderzoeken. Deze zijn te vinden onderstaande map 'Onderzoeken (concept) RES'. 

Bijdragen maatschappelijke partijen

Verschillende maatschappelijke partijen hebben een intentieverklaring getekend waarin ze hun inzet voor de RES 1.0 en verder weergeven. De uitgebreide bijdrage en inzet van de maatschappelijke partijen zijn te vinden in onderstaande map ‘Bijlagen van maatschappelijke partijen in intentieverklaring RES’.
 

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen