Cultuur

Midden-Holland is een regio van diversiteit, met contrasten tussen stad en land, tussen boomgaarden en polders en tussen mensen onderling. Het is een regio met een rijke historie, die overal terug te vinden is, in haar erfgoed, haar water, haar land en haar bedrijvigheid. Het heeft met Gouda één grote kern met een brede culturele infrastructuur voor de gehele regio en heeft daarnaast vele kleine of middelgrote kernen met ieder hun eigen culturele structuur en identiteit. De cultuurparticipatie van de inwoners van Midden-Holland is hoog. Dat blijkt uit het grote aantal culturele verenigingen, dat actief is in de regio, maar ook uit het grote aantal culturele initiatieven en evenementen dat wordt georganiseerd.

Waar staan we nu?

Alle gemeenten hebben hard gewerkt om de culturele sector in corona tijd overeind te houden met inzet van middelen vanuit de provincie en het rijk. De afgelopen periode is succesvol gestart met de nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit (2021-2024 met doorloop tot juli 2025) met een maximale financiële deelname. Iedere gemeente heeft zich daaraan gecommitteerd. De informatiebijeenkomst in december 2021  toonde veel enthousiasme na het eerste half jaar vanuit onderwijs en cultuur.

Het huidige Bestuurlijk Platform Cultuur heeft de focuspunten bepaald: jongeren & immaterieel erfgoed en ambachten. Actuele thema’s zoals het effect van de verhoogde energiekosten op de culturele instellingen worden met elkaar uitgewisseld. Ook maakt zij graag onderdeel van de landelijke stedelijke Cultuurregio’s en heeft hiertoe een verzoek ingediend bij de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ook is een culturele belevingsroute ontwikkeld die de 5 gemeenten in Midden-Holland verbindt via het thema ‘Fietsen onder NAP’.

De Provincie Zuid-Holland heeft een Samenwerkingsagenda Cultuur opgesteld met als doel het waarborgen van een divers (actief en passief) aanbod van kunst en cultuur voor alle inwoners in de provincie.

Actieve cultuurparticipatie

De ambtelijke en bestuurlijk samenwerking binnen de netwerkorganisatie Regio Midden-Holland is gericht op een samenhangende regionale aanpak en beleidsmatige afstemming. Dit doen we door gemeenten met elkaar van gedachten te laten wisselen over kunst en cultuur onderwerpen, speerpunten te bepalen en de opbrengst van het lopende subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit zo hoog mogelijk te laten zijn. Dit alles gericht op een zo hoog mogelijke regionale deelname van inwoners uit de regio Midden-Holland aan culturele activiteiten waarbij vraag en aanbod op elkaar aansluiten. De regionaal werkende cultuurnetwerker heeft als doel om te werken met landelijke subsidiegelden die er zijn op het gebied van cultuur, onderhoudt de contacten met de 5 gemeenten en draagt zorgt voor netwerkvorming en relatiebeheer met instellingen zoals het Fonds voor Cultuurparticipatie, de Provincie Zuid-Holland en Kunstgebouw.  

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen