Regionale energiestrategie

Interbestuurlijke regionale samenwerking van gemeenten, waterschappen, provincie, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderwijs is onontbeerlijk om met elkaar de beoogde klimaatmaatregelen voor elkaar te krijgen. 

Landelijk is bepaald dat de energietransitie in belangrijke mate op regionale schaal moet worden opgepakt via een Regionale Energie Strategie (RES). Daartoe zijn 30 RES-regio’s aangewezen. De regio Midden-Holland is er daar een van. 

Landelijk pilot en regionaal convenant (2016 - 2018)

Met de klimaatopgaven is in Midden-Holland een start gemaakt door in de periode 2016 – 2017 te fungeren als één van de nationale pilots voor de ontwikkeling van een regionale energiestrategie (RES). De uitkomsten daarvan zijn als opgave erkend door een groot aantal partijen in de regio met de ondertekening van het  Convenant 2018-2025 Regionale Energiestrategie Midden-Holland op 5 april 2018.

Tijdens de pilot heeft zich een brede maatschappelijke groep ontwikkeld. Deze stuurgroep bestaat uit overheden (Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en Krimpenerwaard en de waterschappen Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en Stichtse Rijnlanden), de netbeheerders (Stedin en Alliander) en verschillende regionale en lokale maatschappelijke partners: energiecoöperaties, duurzaamheidsplatformen van bedrijven, boeren en tuinders, natuur- en milieuorganisaties, onderwijs, woningcorporaties en zorginstellingen.

Na de pilot is in 2019 het Nationaal Programma RES ingesteld, dat de RES-regio’s helpt bij hun transitieplannen. Er is een handreiking voor de regio’s opgesteld, waarin de bedoelingen van een RES wordt uitgelegd. Ook is er een voorlichtingsvideo over de RES beschikbaar. 

Concept-RES (2019/2020)

Landelijk is bepaald dat elke regio voor 1 juni 2020 een (voorlopige) concept-RES opstelt en indient en dit voor 1 oktober 2020 definitief doet.
In opdracht van de stuurgroep is in de tweede helft van 2019, aan de hand van een programmaplan, een proces gestart om de concept-RES op te stellen. Een kerngroep en werkgroepen met daarin vertegenwoordigers van de overheden en van de maatschappelijke partners hebben onderdelen voor de concept-RES onderzocht en uitgewerkt.

In elke gemeente is intussen een raadswerkgroep of commissie ingesteld die zich richt op duurzaamheid en energietransitie. Ook hebben er in 2019 en 2020 veel goed bezochte lokale bijeenkomsten met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven plaatsgevonden om hen te informeren en te betrekken bij de ontwikkelingen, mogelijkheden en initiatieven in de gemeente. 

Op 6 februari 2020 heeft een regionale RES-avond voor volksvertegenwoordigers plaatsgevonden waar met name gesproken is over de voor- en afkeuren voor wind- of zonne-energie op typen locaties en over warmteoplossingen. Aan de hand van de opbrengsten van die avond is de concept-RES opgesteld. 
Omdat er voor 1 juni 2020 geen goede politieke consultatie en behandeling heeft kunnen plaatsvinden vanwege de Corona-situatie ligt er thans een voorlopige concept-RES.  De voorlopige concept-RES vindt u onderaan deze pagina. Ook vindt u daar de online webinar met een toelichting op de voorlopige concept-RES. Deze voorlopige versie is ingediend bij het Nationaal Programma RES, maar is nog niet bindend. 

Vóór 1 juni 2020 bieden de colleges van burgemeesters en wethouders van de vijf betrokken gemeenten, het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie en de besturen van de betrokken waterschappen de voorlopige Concept RES aan hun volksvertegenwoordigende organen aan. Tegelijkertijd ontvangt het Nationaal Programma RES de inzending van de 30 verschillende RES-regio’s en bekijkt ze in samenhang. Na bespreking in de raden en in de staten wordt de concept-RES uiterlijk op 1 oktober 2020 definitief ingediend.

Definitieve RES 1.0 (2020-2021)

De concept-RES bevat een eerste duiding van de opgaven en denkrichtingen hoe deze door de regio kunnen worden ingevuld. In de periode oktober 2020- juli 2021 heeft de regio de opdracht om opgaven en denkrichtingen uit te werken in concrete ruimtelijk-energetische plannen. 
Vanaf het najaar (2020) vult de regio de lokale en regionale participatie voor uitwerking van de RES gerichter in. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk inwoners, organisaties en bedrijven te betrekken bij de invulling van de plannen. Zo kan een zo goed mogelijke regionale, ruimtelijke en maatschappelijke afweging tot stand komen.

Op basis van de maatschappelijke participatie en de bestuurlijke en politieke afwegingen daarin, wordt een definitief regionaal energieplan, de zogenaamde RES 1.0 opgesteld. Dit plan dient in juli 2021 gereed te zijn. De RES wordt om de twee jaar geactualiseerd. Zodoende kunnen nieuwe ontwikkelingen en technieken worden meegenomen.
 

Onderzoeken (voorlopige) Concept RES

In de (voorlopige) Concept RES wordt gebruik gemaakt van verschillende onderzoeken. Deze zijn hier te downloaden en in te zien. 

Overlay sluiten

Download link

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen