Regionale energiestrategie

Interbestuurlijke regionale samenwerking van gemeenten, waterschappen, provincie, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderwijs is onontbeerlijk om met elkaar de beoogde klimaatmaatregelen voor elkaar te krijgen. 

Landelijk is bepaald dat de energietransitie in belangrijke mate op regionale schaal moet worden opgepakt via een Regionale Energie Strategie (RES). Daartoe zijn 30 RES-regio’s aangewezen. De regio Midden-Holland is er daar een van. 

In 2016 is de regio Midden-Holland gestart met het uitvoeren van de RES. Onze regio was een van de zeven pilots van Nederland. Het resultaat van deze pilot is het ondertekende Convenant (2018) waarin het doel  is vastgelegd om te komen tot een energie- en klimaatneutrale regio in 2050. 

Eind 2019 is de huidige RES-organisatie in Midden-Holland opgericht waarin alle gemeenten, waterschappen, provincie Zuid-Holland en diverse maatschappelijke partijen hun rol hebben.

Er is een concept-RES opgesteld, die een eerste duiding van de opgaven en denkrichtingen bevat over hoe deze door de regio kunnen worden ingevuld. In de periode oktober 2020- juli 2021 worden de opgaven en denkrichtingen uitgewerkt in concrete ruimtelijk-energetische plannen. In de RES beschrijven we hoeveel duurzame elektriciteit en warmte we willen opwekken. En op welke manier we dat gaan doen. Waar we windmolens of velden met zonnepanelen willen neerzetten. En hoe we duurzame warmte willen opslaan en naar de huizen brengen. 

Meedenken 

Er moeten nog veel keuzes gemaakt worden voor het plan echt klaar is. Daarbij is het belangrijk te weten hoe de inwoners in onze regio erover denken.Het participatieproces en onderzoek voor de RES  is in volle gang. Vanaf oktober zijn bewoners in een eerste communicatieronde geïnformeerd over de energiestransitie in het algemeen en de RES in het bijzonder. Begin januari 2021 is  de eerste participatieronde met onder meer twee enquêtes en diverse (lokale) kansentafels afgerond.  Op de regionale bijeenkomst van 14 januari werden  de volksvertegenwoordigers geïnformeerd over de inbreng van de participatieronde en de resultaten van het ruimtelijk onderzoek en reflecteerden ze op de eerste resultaten.   
Via de website  resmiddenholland.nl is meer te lezen over de RES en kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. 

Definitieve RES 1.0 (2020-2021)

De concept-RES bevat een eerste duiding van de opgaven en denkrichtingen hoe deze door de regio kunnen worden ingevuld. In de periode oktober 2020- juli 2021 heeft de regio de opdracht om opgaven en denkrichtingen uit te werken in concrete ruimtelijk-energetische plannen. 
Vanaf het najaar (2020) vult de regio de lokale en regionale participatie voor uitwerking van de RES gerichter in. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk inwoners, organisaties en bedrijven te betrekken bij de invulling van de plannen. Zo kan een zo goed mogelijke regionale, ruimtelijke en maatschappelijke afweging tot stand komen.

Op basis van de maatschappelijke participatie en de bestuurlijke en politieke afwegingen daarin, wordt een definitief regionaal energieplan, de zogenaamde RES 1.0 opgesteld. Dit plan dient in juli 2021 gereed te zijn. De RES wordt om de twee jaar geactualiseerd. Zodoende kunnen nieuwe ontwikkelingen en technieken worden meegenomen.
 

Definitieve RES 1.0 (2020-2021)

De concept-RES bevat een eerste duiding van de opgaven en denkrichtingen hoe deze door de regio kunnen worden ingevuld. In de periode oktober 2020- juli 2021 heeft de regio de opdracht om opgaven en denkrichtingen uit te werken in concrete ruimtelijk-energetische plannen. 
Vanaf het najaar (2020) vult de regio de lokale en regionale participatie voor uitwerking van de RES gerichter in. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk inwoners, organisaties en bedrijven te betrekken bij de invulling van de plannen. Zo kan een zo goed mogelijke regionale, ruimtelijke en maatschappelijke afweging tot stand komen.

Op basis van de maatschappelijke participatie en de bestuurlijke en politieke afwegingen daarin, wordt een definitief regionaal energieplan, de zogenaamde RES 1.0 opgesteld. Dit plan dient in juli 2021 gereed te zijn. De RES wordt om de twee jaar geactualiseerd. Zodoende kunnen nieuwe ontwikkelingen en technieken worden meegenomen.
 

Onderzoeken Concept RES

In de Concept- RES wordt gebruik gemaakt van verschillende onderzoeken. Deze zijn hier te downloaden en in te zien. 

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen