Flexibel, slim en ontwikkelingsgericht

Een ontwikkelingsgerichte Ruimtelijke Ordening realiseren we door gebruik te maken van de mogelijkheden die onder andere de Omgevingswet gaat bieden. De gemeenten in Midden-Holland leveren gezamenlijk een strategische inbreng in omgevingsvisies van de provincie Zuid-Holland en de rijksoverheid. Daarnaast zoeken zij onderlinge afstemming voor de gemeentelijke omgevingsvisies.

De speerpunten uit de strategische agenda vragen van de betrokken gemeenten een gezamenlijke aanpak. We zetten in op de aansturing van de gezamenlijke (bovenlokale) opgaven en een stelselmatige effectieve belangenbehartiging in gremia binnen en buiten de regio. Dit gebeurt om bestaande plannen en projecten te continueren en om toekomstige, nu nog niet bekende opgaven en ontwikkelingen betekenis te geven voor de gemeenten in Midden-Holland.

0 Files: 
Cookie settings