Ontwikkelen van logistieke hotspot

De ambitie is in top 5 van de hotspots in Nederland te staan binnen 3 jaar.

Langs de A12-A20 as zijn veel logistieke bedrijven gevestigd. Dit willen we versterken, ingegeven door een vraag naar distributiecentra/logistieke locaties. Economische ontwikkelingen versterken deze vraag (e-commerce en verslogistiek). Het is rijksbeleid om de logistiek te verduurzamen, waaronder het intensiever benutten van alternatieven voor vervoer over de weg (stimuleren binnenvaart).

Projecten waaraan we werken:

  • Verkennen van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een laad- en loswal in regio Midden-Holland
  • Verkennen sterke punten regio om te ontwikkelen tot logistieke hotspot aan de hand van criteria voor logistieke hotspots (infrastructuur, bereikbaarheid logistieke knooppunten, beschikbaarheid van grond en panden, medewerking overheid, inzetbaarheid/motivatie personeel)
  • Opstellen gezamenlijk promotie en marketing plan
  • Oplossen knelpunten t.a.v. bereikbaarheid via Regionaal verkeers- en vervoersplan Midden-Holland (RVVP)

 

0 bestanden: